Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Điển hình - Tiên tiến
Một số kết quả sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (30/05/2020)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chuyên môn, chính quyền cùng cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động với các khẩu hiệu như:

“Người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp” (30/05/2020)

Chữ "vô giá" tôi dùng là quý giá, là không tính được bằng tiền, là tài sản, nguồn lực số một trong các nguồn lực mà doanh nghiệp dùng để thực hiện các mục tiêu SXKD - Giám đốc Hồ Thị Kiểng, một nữ doanh nhân, còn giữ được nhiều nét xuân sắc, giải thích cho chúng tôi khi chị nói về vai trò của đội ngũ lao động trong công ty của chị.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271