Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Nghị quyết 06b về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn”

Tổng LĐLĐ Việt Nam
Thứ sáu, 29/05/2020, 15:41
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Nghị quyết 06b về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn”

Ngày 22/9/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 06b của Ban chấp hành TLĐ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn” tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương khu vực phía nam. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

 

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 22/9/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 06b của Ban chấp hành TLĐ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn” tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương khu vực phía nam. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lănh đạo của ban chấp hành và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp, hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă bám sát chương tŕnh hàng năm, có nhiều đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nâng cao ư thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; tăng cường quản lư thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ công đoàn các cấp về hoạt động kiểm tra và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Nghị quyết 06b đă cụ thể hóa bằng 6 chỉ tiêu cụ thể:

Một là, hàng năm có 100% ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50% công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp;

Hai là, hàng năm ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ Công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính, 10% về chấp hành Điều lệ Công đoàn;

Ba là,  100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời;

Bốn là, 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn được giải quyết và 70% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rơ quan điểm giải quyết;

Năm là, 100% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tŕnh độ đại học, trong đó số cán bộ được bố trí mới từ năm 2016 trở đi đảm bảo cơ cấu 50% được đào tạo chuyên ngành luật và 50% về chuyên ngành tài chính, kế toán;

Sáu là, trong nhiệm kỳ 100% cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và 70% trở lên cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và công đoàn.

Để đạt được các chỉ tiêu nói trên, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm t́nh h́nh của từng đơn vị, địa phương, ngành. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dơi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp tổ chức triển khai thực hiện./.

Ngày 22/9/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 06b của Ban chấp hành TLĐ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn” tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương khu vực phía nam. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lănh đạo của ban chấp hành và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp, hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă bám sát chương tŕnh hàng năm, có nhiều đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nâng cao ư thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; tăng cường quản lư thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ công đoàn các cấp về hoạt động kiểm tra và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Nghị quyết 06b đă cụ thể hóa bằng 6 chỉ tiêu cụ thể:

Một là, hàng năm có 100% ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50% công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp;

Hai là, hàng năm ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ Công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính, 10% về chấp hành Điều lệ Công đoàn;

Ba là,  100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời;

Bốn là, 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn được giải quyết và 70% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rơ quan điểm giải quyết;

Năm là, 100% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tŕnh độ đại học, trong đó số cán bộ được bố trí mới từ năm 2016 trở đi đảm bảo cơ cấu 50% được đào tạo chuyên ngành luật và 50% về chuyên ngành tài chính, kế toán;

Sáu là, trong nhiệm kỳ 100% cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và 70% trở lên cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và công đoàn.

Để đạt được các chỉ tiêu nói trên, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm t́nh h́nh của từng đơn vị, địa phương, ngành. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dơi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp tổ chức triển khai thực hiện./.

Ngày 22/9/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 06b của Ban chấp hành TLĐ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn” tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương khu vực phía nam. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lănh đạo của ban chấp hành và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp, hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă bám sát chương tŕnh hàng năm, có nhiều đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nâng cao ư thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; tăng cường quản lư thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ công đoàn các cấp về hoạt động kiểm tra và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Nghị quyết 06b đă cụ thể hóa bằng 6 chỉ tiêu cụ thể:

Một là, hàng năm có 100% ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50% công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp;

Hai là, hàng năm ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ Công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính, 10% về chấp hành Điều lệ Công đoàn;

Ba là,  100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời;

Bốn là, 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn được giải quyết và 70% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rơ quan điểm giải quyết;

Năm là, 100% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tŕnh độ đại học, trong đó số cán bộ được bố trí mới từ năm 2016 trở đi đảm bảo cơ cấu 50% được đào tạo chuyên ngành luật và 50% về chuyên ngành tài chính, kế toán;

Sáu là, trong nhiệm kỳ 100% cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và 70% trở lên cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và công đoàn.

Để đạt được các chỉ tiêu nói trên, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm t́nh h́nh của từng đơn vị, địa phương, ngành. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dơi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp tổ chức triển khai thực hiện./.

Ngày 22/9/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 06b của Ban chấp hành TLĐ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn” tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương khu vực phía nam. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lănh đạo của ban chấp hành và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp, hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă bám sát chương tŕnh hàng năm, có nhiều đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nâng cao ư thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; tăng cường quản lư thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ công đoàn các cấp về hoạt động kiểm tra và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Nghị quyết 06b đă cụ thể hóa bằng 6 chỉ tiêu cụ thể:

Một là, hàng năm có 100% ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50% công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp;

Hai là, hàng năm ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ Công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính, 10% về chấp hành Điều lệ Công đoàn;

Ba là,  100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời;

Bốn là, 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn được giải quyết và 70% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rơ quan điểm giải quyết;

Năm là, 100% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tŕnh độ đại học, trong đó số cán bộ được bố trí mới từ năm 2016 trở đi đảm bảo cơ cấu 50% được đào tạo chuyên ngành luật và 50% về chuyên ngành tài chính, kế toán;

Sáu là, trong nhiệm kỳ 100% cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và 70% trở lên cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và công đoàn.

Để đạt được các chỉ tiêu nói trên, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm t́nh h́nh của từng đơn vị, địa phương, ngành. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dơi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Số lượt xem: 364

Theo nguồn Tổng Liên đoàn

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271