Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở (lần 2)

Tin tức|Thông báo - Mời họp
Thứ năm, 19/05/2022, 15:52
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở (lần 2)

- Căn cứ Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở (lần 2) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 01/4/2022.

            1. Đối tượng tập huấn:

            - Bộ phận Kế toán Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu.

            - Kế toán Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố.

            2. Thời lượng tập huấn dự kiến: 0,5 ngày, bắt đầu từ 13h30 – 17h00.

            3. Địa điểm: Tại Phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

            4. Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua phần mềm Zoom.

            5. Thời gian tập huấn: Chiều ngày 07/4/2022 (thứ năm).

            6. Nội dung tập huấn:

            - Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán công đoàn cơ sở.

            - Hướng dẫn kiểm tra cấu hình máy tính, thực hiện tải và cài đặt phần mềm.

            - Hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đơn vị kế toán công đoàn cơ sở .

            - Hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đơn vị kế toán công đoàn cấp tổng dự toán (đơn vị cấp 2, đơn vị cấp 3).

            - Hướng dẫn gửi số liệu báo cáo tài chính công đoàn từ đơn vị kế toán công đoàn cơ sở.

            - Thảo luận, giải đáp.

Rất mong đại biểu sắp xếp công việc, tham dự hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định.

Nơi nhận:                      TL. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Như thành phần mời;    CHÁNH VĂN PHÒNG  

- Lưu: VT.                                   (Đã ký)                                    

                                                                                                              

                                              Lê Huỳnh Long              

Số lượt xem: 306

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271