Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu (khóa X), nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thông báo - Mời họp
Thứ năm, 19/05/2022, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu (khóa X), nhiệm kỳ 2018 – 2023

Được sự chỉ đạo của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X (bất thường) bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

            1. Thành phần:

            - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu khóa X.

            2. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06/5/2022 (thứ sáu).

            3. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu – Số 70, Trần Huỳnh, phường 01, thành phố Bạc Liêu.

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc về tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần; mặc áo nhận diện công đoàn.

Nơi nhận:                       TM. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Như thành phần mời;  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

- Lưu: VT.                                    (Đã ký)                                        

                                                                                                              

                                         Huỳnh Nguyễn Trúc Linh              

Số lượt xem: 485

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271