Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH

Các kỳ đại hội CĐ tỉnh
Thứ tư, 26/08/2020, 11:03
Màu chữ Cỡ chữ
CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH

1. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VI, NHIỆM KỲ 1998 - 2003

* CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Bùi Hồng Phương                       - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Trần Thanh Quang                        - UV. BTV, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Đinh Nam Bộ                               - UV. BTV, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Mã Tú Lệ                                    - UV. BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

5. Huỳnh Thúy Hằng                  - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Bạc Liêu

6. Đ/c Nguyễn Văn Chánh                      - UV. BTV, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục BL

7. Đ/c Tô Minh Sang                  - UV. BTV, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

8. Đ/c Nguyễn Tuấn Văn                        - UV. BCH, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

9. Đ/c Liên Thị Tuyết Hồng         - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Lợi

10. Đ/c Huỳnh Thanh Điệu                      - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hồng Dân

11. Đ/c Nguyễn Văn Khởi                       - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Giá Rai

12. Đ/c Bùi Kim Tuyến                           - UV. BCH, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông  Vận tải BL

13. Đ/c Trần Ngọc Thủy             - UV. BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế

14. Đ/c Nguyễn Trí Bền                          - UV. BCH, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

15. Đ/c Trần Quốc Hội               - UV. BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành TM-DL BL

16. Đ/c Tạ Minh Thuận                           - UV. BCH, Chủ tịch Công đoàn ngành Văn hóa Thông tin BL

17. Đ/c Phan Thành Sỹ              - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Cty XNK Tổng hợp Giá Rai

18. Đ/c Lê Văn Hoàng                - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Sở Công nghiệp BL

19. Đ/c Thái Phước Khánh                     - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Sở Xây dựng Bạc Liêu

20. Đ/c Nguyễn Thị Nga             - UV. BCH, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn dệt thị xã BL

21. Đ/c Lê Hoàng Hạ                             - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Sở Lao động, Thương binh – Xã hội

22. Đ/c Đỗ Mạnh Thường                       - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Sở Khoa học CN – MT BL

23. Đ/c Lê Hoàng Thiển              - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh BL

* DANH SÁCH CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH BỔ SUNG

24. Đ/c Thái Hồng Diệu              - UV. BCH Chủ tịch LĐLĐ huyện Phước Long

25. Đ/c Võ Thanh Hải                             - UV. BCH Chủ tịch Công đoàn ngành NN & Phát triển Nông thôn tỉnh BL

26. Đ/c Ngô Thành Lái               - UV. BCH Chủ tịch LĐLĐ huyện Hồng Dân

27. Đ/c Châu Tuyết Ngọc           - UV. BCH Chủ tịch LĐLĐ thị xã Bạc Liêu

28. Đ/c Châu Ngọc Tuyết                       - UV. BCH Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải BL

* DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Mã Tú Lệ                         - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Trần Mỹ Huỳnh                - Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Đinh Nam Bộ                   - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Trần Nam Hảo                 - Ủy viên UBKT

5. Đ/c Võ Quốc Khánh               - Ủy viên UBKT

6. Đ/c Nguyễn Phương Bình      - Ủy viên UBKT

7. Đ/c Trần Hồ Bình                   - Ủy viên UBKT

2. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH , ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2003 – 2008

* ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Bùi Hồng Phương                                   - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Trần Thanh Quang                        - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Đinh Nam Bộ                               - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Mã Tú Lễ                                     - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Tô Minh Sang                              - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

6. Đ/c Nguyễn Tuấn Văn                                    - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

7. Đ/c Châu Tuyết Ngọc                         - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

8. Đ/c Đỗ Tấn Lực                                             - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

9. Đ/c Trần Thanh Ninh                           - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

10. Đ/c Nguyễn Văn Khanh                    - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

11. Đ/c Trần Bửu Chương                      - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

12. Đ/c Trần Mỹ Huỳnh                           - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

13. Đ/c Liên Thị Tuyết Hồng                   - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

14. Đ/c Nguyễn Văn Khởi                       - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

15. Đ/c Trần Mạnh Dũng                                    - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

16. Đ/c Ngô Thành Lái                           - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

17. Đ/c Cao Thanh Vũ                            - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

18. Đ/c Châu Ngọc Tuyết                       - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

19. Đ/c Trần Quốc Hội                           - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

20. Đ/c Tô Bạch Yến                              - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

21. Đ/c Nguyễn Kiến Thiết                      - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

22. Đ/c Lê Thị Kim Loan                         - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

23. Đ/c Lê Hoàng Hạ                             - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

24. Đ/c Phạm Hoàng Minh                     - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

25. Đ/c Nguyễn Quốc Khải                     - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

26. Đ/c Phan Thành Sỹ                          - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

27. Đ/c Lê Văn Hoàng                            - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

28. Đ/c Lê Hoàng Thiển                          - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

29. Đ/c Ngô Công Hầu                           - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

30. Đ/c Lâm Thành Lơn                          - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

31. Đ/c Ngô Kim Ủ                                - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

* ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Mã Tú Lễ                                     - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Trần Mỹ Huỳnh                            - Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Trần Nam Hảo                             - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Lê Bữu Liêu                                 - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Võ Quốc Khánh                           - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

6. Đ/c Trần Hồ Bình                               - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

7. Đ/c Đinh Anh Toàn                             - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

3. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH , ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2008 – 2013

* ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Trần Thanh Quang                        - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

2. Đ/c Đinh Nam Bộ                               - UV. BTV, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh BL

3. Đ/c Nguyễn Văn Khanh                      - UV. BTV, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

4. Đ/c Trần Mạnh Dũng              - UV. BTV, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

5. Đ/c Trần Mỹ Huỳnh                - UV. BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh BL

6. Đ/c Trần Thanh Ninh               - UV. BTV, Trưởng ban CSKT–XH LĐLĐ tỉnh BL

7. Đ/c Trần Lan Phượng             - UV. BTV, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh BL

8. Đ/c Võ Thanh Giang               - UV. BTV, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

9. Đ/c Tô Thị Bạch Yến              - UV. BTV, Chủ tịch CĐN Nông nghiệp & PTNT BL

10. Đ/c Phạm Việt Ánh               - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Bạc Liêu

11. Đ/c Bùi Tấn Bảy                               - UV. BCH, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

12. Đ/c Trần Bửu Chương                      - UV. BCH, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh BL

13. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng  - UV. BCH, Phó ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

14. Đ/c Ngô Thị Kim Hằng                      - UV. BCH, Phó GĐ, Chủ tịch CĐCS Sở Tư pháp BL

15. Đ/c Dương Hoàng Hớn                    - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Giá Rai

16. Đ/c Nguyễn Phương Hùng   - UV. BCH, PGĐ TT, Chủ tịch CĐCS TT Khuyến nông BL

17. Đ/c Nguyễn Quốc Khải                     - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Công ty Nigico

18. Đ/c Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - UV. BCH, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

19. Đ/c Lê Huỳnh Long              - UV. BCH, Phó ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

20. Đ/c Châu Thị Mướt               - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Bình

21. Đ/c Phạm Văn Nghĩa                        - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Lợi

22. Đ/c Châu Tuyết Ngọc                       - UV. BCH, PGĐ Sở Y tế, Chủ tịch CĐN Y tế

23. Đ/c Phạm Thị Nhâm             - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hải

24. Đ/c Trương Văn Lũy             - UV. BCH, PGĐ, Chủ tịch CĐCS Cty CP Du Lịch BL

25. Đ/c Nguyễn Văn Đước                     - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hồng Dân

26. Đ/c Cao Nguyên Đóng                     - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Cty CPCBTS XNK Việt Cường

27. Đ/c Nguyễn Hồng Phiếm      - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phước Long

28. Đ/c Trương Thanh Sang       - UV. BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

29. Đ/c Phan Thành Sỹ              - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Cty CP XNK Tổng hợp Giá Rai

30. Đ/c Lê Hoàng Thiển              - UV. BCH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

31. Đ/c Đinh Anh Toàn               - UV. BCH, Phó ban Chính sách KT – XH LĐLĐ tỉnh BL

32. Đ/c Hồ Văn Triều                  - UV. BCH, Phó ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

33. Đ/c Dương Thanh Tuấn        - UV. BCH, PGĐ Sở Lao động TB & Xã hội tỉnh BL

* ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Trần Mỹ Huỳnh                - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Trương Thanh Sang                     - Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Trần Hồ Bình                               - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Nguyễn Phương Bình      - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Võ Trung Hậu                  - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh

6. Đ/c Trần Nam Hảo                 - Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh         

4. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH , ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

* ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Trần Thanh Quang                                    - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Đinh Nam Bộ                                           - UV. BTV, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Văn Khanh                                  - UV. BTV, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Huỳnh Nguyễn Trúc Linh               - UV. BTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Lê Huỳnh Long                            - UV. BTV, Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

6. Đ/c Trần Thanh Ninh                           - UV. BTV, Phó ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

7. Đ/c Trần Bửu Chương                                    - UV. BTV, Phó ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

8. Đ/c Hồ Văn Triều                                           - UV. BTV, Phó ban TG - NC LĐLĐ tỉnh BL

9. Đ/c Trần Mạnh Dũng                          - UV. BTV, chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

10. Đ/c Võ Trung Hậu                            - UV. BTV, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh

11. Đ/c Phạm Việt Ánh                           - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bạc Liêu

12. Đ/c Huỳnh Hoàng Anh                                  - UV. BCH, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh BL

13. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng              - UV. BCH, Phó ban TG – NC LĐLĐ tỉnh BL

14. Đ/c Đinh Anh Toàn                           - UV. BCH, Phó ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

15. Đ/c Trần Thanh Tùng                                    - UV. BCH, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế

16. Đ/c Trương Thanh Sang                   - UV. BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

17. Đ/c Châu Thị Mướt                           - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Bình

18. Đ/c Phạm Văn Nghĩa                                    - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Lợi

19. Đ/c Dương Hoàng Hớn                                - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Giá Rai

20. Đ/c Phạm Thị Nhâm                         - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hải

21. Đ/c Huỳnh Thanh Điệu                                  - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hồng Dân

22. Đ/c Nguyễn Hồng Phiếm                  - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phước Long

23. Đ/c Lưu Công Tài                             - UV. BCH, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố BL

24. Đ/c Lê Hoàng Thiển                          - UV. BCH, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh

25. Đ/c Lê Tấn Cận                                            - UV. BCH, Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh

26. Đ/c Nguyễn Minh Sang                                 - UV. BCH, PGĐ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

27. Đ/c Lê Thanh Sang                                       - UV. BCH, PGĐ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh

28. Đ/c Phạm Thành Phước                               - UV. BCH, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

29. Đ/c Lê Thị Kim Loan                                     - UV. BCH, Trưởng phòng Xúc tiến TM-DL, TT Xúc tiến Đầu tư – Thương Mại tỉnh

30. Đ/c Trần Quốc Hội                                       - UV. BCH, Phó Chủ tịch CĐN Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn tỉnh

31. Đ/c Nguyễn Quốc Khải                                 - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Công ty Nigico BL

32. Đ/c Trương Văn Lũy                                     - UV. BCH, PGĐ, Chủ tịch CĐCS Cty Du lịch BL

33. Đ/c Nguyễn Phương Hùng                           - UV. BCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư BL

34. Đ/c Lương Ngọc Bích                                  - UV. BCH, Phó Chủ tịch CĐCS Cty TNHH – MTV Xổ số Kiến thiết BL

35. Đ/c Trần Sỹ Khương                                    - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Cty Cấp nước BL

* ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Huỳnh Hoàng Anh                                    - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Trương Thanh Sang                                 - UV. UBKT LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Nguyễn Sỹ Trung                                     - UV. UBKT LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Đào Văn Hiệp                                          - UV. UBKT LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Trương Thanh Tuấn                                  - UV. UBKT LĐLĐ tỉnh

5. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH , ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

* ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Nguyễn Văn Khanh                                  - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. Đ/c Huỳnh Nguyễn Trúc Linh               - UV. BTV, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3. Đ/c Huỳnh Hoàng Anh                                    - UV. BTV, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4. Đ/c Trần Bửu Chương                                    - UV. BTV, Phó Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

5. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng               - UV. BTV, Phó ban TG – NC LĐLĐ tỉnh

6. Đ/c Lê Huỳnh Long                            - UV. BTV, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

7. Đ/c Trương Văn Lũy                          - UV. BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

8. Đ/c Trần Thanh Ninh                           - UV. BTV, Phó Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

9. Đ/c Hồ Văn Triều                                           - UV. BTV, Trưởng ban TG – NC LĐLĐ tỉnh

10. Đ/c Lưu Công Tài                             - UV. BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bạc Liêu

11. Đ/c Biện Lộc Tới                              - UV. BTV, Phó ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh

12. Đ/c Lê Danh Đấu                              - UV. BCH, PGĐ Bảo hiểm Xã hội tỉnh

13. Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt                                   - UV. BCH, Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh

14. Đ/c Nguyễn Minh Sang                                 - UV. BCH, PGĐ Đài PT – TH tỉnh Bạc Liêu

15. Đ/c Tô Việt Thu                                            - UV. BCH, Sở VH, TT và Du lịch tỉnh BL

16. Đ/c Nguyễn Duy Tuấn                                  - UV. BCH, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh

17. Đ/c Nguyễn Văn Vũ                          - UV. BCH, PGĐ Sở LĐTB – Xã hội tỉnh BL

18. Đ/c Trần Quốc Hội                                       - UV. BCH, Phó Chi cục trưởng CC Quản lý Chất                   lượng Nông lâm sản và Thủy sản BL

19. Đ/c Hà Ngọc Hà                                           - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Giá Rai

20. Đ/c Võ Kiều Hận                                          - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hải

21. Đ/c Trần Văn Lâm                                        - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hồng Dân

22. Đ/c Châu Thị Mướt                                       - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Bình

23. Đ/c Lê Thị Bé Tám                                        - UV. BCH, PCT LĐLĐ thành phố Bạc Liêu

24. Đ/c Nguyễn Hoài Tân                                   - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Lợi

25. Đ/c Đào Thị Cẩm Tú                                     - UV. BCH, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phước Long

26. Đ/c Võ Trung Hậu                                        - UV. BCH, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh BL

27. Đ/c Lê Thị Tuyết Lan                                     - UV. BCH, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu

28. Đ/c Trương Thanh Sang                               - UV. BCH, Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu

29. Đ/c Huỳnh Quốc Bảo                                   - UV. BCH, Trưởng phòng Kinh doanh, Chủ tịch CĐCS Công ty Cấp nước Bạc Liêu

30. Đ/c Lương Ngọc Bích                                  - UV. BCH, Phó phòng Trả thưởng, Chủ tịch CĐCS Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh BL

31. Đ/c Ngô Nhất Cảnh                                      - UV. BCH, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu

32. Đ/c Ngô Trúc Phương                                  - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Bạc Liêu

33. Đ/c Nguyễn Quốc Khải                                 - UV. BCH, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Thủy sản Nigico

* ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Trương Văn Lũy                                      - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2. Đ/c Tô Hồng Hà                                             - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

3. Đ/c Lê Thanh Hảo                                          - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

4. Đ/c Đào Văn Hiệp                                          - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

5. Đ/c Nguyễn Văn Phương                               - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

6. Đ/c Trương Thanh Tuấn                                  - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Số lượt xem: 317

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271